Trygghetskrönika 2017

Tänk att vi redan är framme vid slutet av 2017 och att det nu är dags att summera vårt trygghetsarbete för året. När vi blickar tillbaka över året som gått kan vi konstatera att trygghetsteamet har arbetat med många spännande, intressanta och inte minst roliga insatser för våra elever och vår personal. Vi har under året också fått ta emot besök av både tidningar, radio och andra skolor som har velat veta mer om vårt trygghetsarbete.

I april fick skolan besök av fyra yrkespersoner som går emot normen om vad du som man eller kvinna kan arbeta med. Vi fick besök av en brandman som är kvinna, en sjuksköterska som är man (och pappa till två barn på skolan) en rörmokare som är kvinna och en balettdansare som är man. Barnen fick inför besöket i uppgift att rita av och namnge yrkespersonerna, i slutet av samma vecka fick barnen ett överraskningsbesök av våra nya vänner. Syftet med besöket och insatsen var att väcka frågan om vem som helst får arbeta med vad som helst.

Bild 3

2017 lanserade vi skolans vision om att alla elever på Visättraskolan ska ha minst en vuxen att vända sig till vid behov. Vi blev inspirerade av trafikens nollvision och vi döpte vår vision till 100 %. I samband med lanseringen av visionen definierade vi ”den förtroendefulla pedagogen” tillsammans med all personal och alla elever på skolan. Visionen och definitionen ”kokade” vi sedan ner till filmen om Den förtroendefulla pedagogen

Årets största insats har utan tvekan varit #roligareraster. En satsning där vi på en termin har byggt upp en organisation kring rastverksamheten som består av en trygghetsansvarig och tre trygghetsvärdar som arbetar trygghetsskapande med fokus på att utveckla en meningsfull, lärorik och rolig rastverksamhet. Vi har nu möjlighet att erbjuda våra elever tre vuxenledda aktiviteter per rast och vi skapar även förutsättningar för barnens egna lekar och egna äventyr. Populära aktiviteter under året har varit Zumba, Pokemonjakt och våra olika hinderbanor.

Genom arbetet med #roligareraster har vi även haft förmånen att få besök från andra skolor och av tidningar och även radio som vill ta del av vårt trygghetsarbete. Det har varit oerhört kul och lärorikt för oss. Många idéer och tankar väcks genom möten med andra verksamheter och människor. Vi har plockat många idéer och tankar från facebooksidan Rastaktivisterna! Rasten som aldrig tar slut och det är viktigt att vi som arbetar inom skolan delar med oss av allt fantastiskt som görs ute i våra verksamheter. Ett stort tack till alla som har delat med sig av sina erfarenheter!

bild 4

Visättraskolan har fått fina siffror vad gäller trygghet- och trivsel både på kommunens elevenkät och genom skolinspektionens enkät. Jag tror att förklaringen till skolans framgång i mångt och mycket ligger i det som rektor Semira beskriver som kugghjulet. Trygghetsteamet och dess arbete är en kugge i ett större kugghjul som arbetar tillsammans för elevernas kunskap, trygghet & trivsel.

Nu blickar vi fram emot ett spännande och intensivt 2018, ett 2018 som kickstartar med att Visättraskolan kommer att vara med i TV4 nyhetsmorgon. Vi kommer att lyftas som ett gott exempel på trygghetsskapande arbete.

Vi vill inte avslöja vårt spännande arbete under 2018 här och nu. I början av januari kommer du att kunna ta del av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling på den här bloggen och du kommer då att få möjlighet att kunna lämna synpunkter, tankar och funderingar som trygghetsteamet sedan tar med i färdigställandet av planen inför 2018. Planen släpps rykande färsk i mitten av januari och vi kan avslöja att planen bland mycket annat kommer att innehålla en speciell låda….

Ett stort varmt tack för det här året och vi ses 2018 🙂

Trygghetsteamet genom Erik Hall

Annonser

Workshop om #roligareraster och förtroendefulla relationer

Igår eftermiddag hade trygghetsteamet en workshop om #roligareraster och vår vision om förtroendefulla relationer för våra pedagoger. Syftet med workshopen var att lansera (hård)satsningen på #roligareraster och att gå igenom vår vision om förtroendefulla relationer; 100 %

På skolan har vi sedan fyra läsår tillbaka arbetat aktivt för att våra elever ska uppleva att de har goda relationer till oss som arbetar på skolan. När vi frågar eleverna huruvida de har förtroendefulla relationer till personal på skolan har vi förbättrat våra resultat avsevärt de tre senaste läsåren. Visionen arbetades fram för att ytterligare sätta fokus på detta viktiga område och för att samla skolan kring ämnet.

Igår var det dags att göra en nylansering av visionen gentemot pedagogerna på skolan (övrig personal kommer att få workshop i september). Vi kollade på filmen om visionen och sedan fick deltagarna i bikupor diskutera frågeställningen ”Hur ser den förtroendefulla pedagogen ut?” och ”Hur gör vi för att följa vår vision i det dagliga arbetet?”.

Det var minst sagt intensiva diskussioner i grupperna och det var tydligt att det här är ett ämne som engagerar! Den förtroendefulla pedagogen enligt våra lärare är en pedagog som är bla inlyssnande, tillgänglig och uthållig som har en förmåga att visa fler sidor av sig själv än enbart ”lärarsidan”. En grupp lyfte även betydelsen av att skapa förtroendefulla relationer till vårdnadshavare.

fr
(Ord kopplade till ”Den förtroendefulla pedagogen” från lärarnas diskussionsgrupper)

 

Nästa steg i arbetet med vår vision är att arbeta på liknande sätt med våra elever. Trygghetsteamet kommer tillsammans med eleverna att prata om vad förtroendefulla relationer betyder och vad förtroendefulla relationer är för våra elever. Vi kommer efter att eleverna pratat om ämnet att berätta om hur de vuxna tycker att den förtroendefulla pedagogen ska vara.

Tillsammans definierar vi det viktiga begreppet förtroendefulla relationer och tillsammans arbetar vi för att leva upp till vår vision; 100 %.

Erik Hall
Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

 

#ROLIGARERASTER

Utvalda

Här kan du ta del av aktivitetsschemat för #roligareraster.

#roligareraster är en insats för att i allt högre utsträckning kunna erbjuda våra elever på Visättraskolan en lärorik, varierad och framförallt rolig rastverksamhet. #roligareraster finns med som en främjande insats i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Insatsen #roligareraster planeras, genomförs och utvärderas av ett team som består av skolans trygghetsansvarig, Tikki Stanic, våra trygghetsvärdar och fritidsledare. Tillsammans träffas de vid två tillfällen per vecka och planerar för olika aktiviteter. Under varje rast erbjuder vi minst en vuxenledd aktivitet inom ramen av #roligareraster.

Rasten är en mycket viktig del av skoldagen för våra elever. Med satsning #roligareraster vill vi ge alla våra elever en utvecklande och rolig rastverksamhet. Med den här satsningen vill vi minska riken för konflikter och utanförskap. Vi vill skapa goda möjligheter till att vi ska ha elever som trivs och känner sig trygga på sin skola. På så sätt möjliggör vi på Visättraskolan goda förutsättningar för ett fortsatt lärande och utveckling.

”Det kanske inte är ett förslag, mer en förväntning och det är att det ska bli en 7-9 skola också” En sammanställning av intervju om tiden på Visättraskolan – Klass 6A

Vi i ledningen vill ta reda på hur våra elever som går vidare till nästa stadie av sin utbildning har upplevt sin tid på Visättraskolan.

Av 22 elever har 5 elever gått på skolan sedan förskoleklass. En majoritet av eleverna har sedan börjat från årskurs 3. 10 elever har kommit in i klassen via skolans förberedelseklasser. Eleverna fick en stund att fundera kring samma frågor som klass 6B fick och efter det körde vi en runda där var och en fick svara på:

Vad har varit bäst med skolan?
Vilka vuxna kommer du att minnas?
Vad kan bli bättre med skolan?

Barnen var samstämmiga med att det som har varit bäst med skolan är ”allt det som ni har gjort för oss” och då nämndes ministjärnorna, Visättraskolans dag och tomterocken bland mycket annat. En av våra elever från förberedelseklassen sa att det bästa var att ha lärt sig prata svenska. En annan elev sa att hen tar med sig mycket kunskaper från skolan.

Eleverna nämnde många vuxna som de kommer att minnas och det är vuxna från skolans alla delar vilket är väldigt glädjande. Många av eleverna nämnde även tidigare ansvarslärare som de har haft, lärare som idag har andra klasser och lärare som arbetar på andra skolor.

På frågan om vad som kan bli bättre med skolan sa en elev att ”det kanske inte är ett förslag, mer en förväntning och det är att det ska bli en 7-9 skola också!”. Andra åsikter som lyftes var att rastverksamheten kan utvecklas för de äldre och att vi ska skaffa en större fotbollsplan. Tillagningskök nämndes också som ett utvecklingsområde av flertalet elever.
Tack 6A för att jag fick komma till er!
Erik Hall – Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan